Love

§ 1 Klubbens navn: Charlottenlund Amatørklub.

§ 2 Klubbens formål er at arbejde for travamatørsportens højnelse og bevarelse.

§ 3 Medlemskab er obligatorisk for alle, der har amatørlicens på Charlottenlund Travbane (Se kalender nr. 1). Andre medlemmer kan optages efter bestyrelsens skøn. Med hensyn til disses stemmeret, se § 4

§ 4 Medlemmer, som ikke oppebærer licens overgår automatisk til passivt medlemskab. Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

§ 5 Det årlige kontingent opkræves i forbindelse med udstedelsen af licens af DTC. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Regnskabsåret er kalenderåret. Klubbens midler må ud over almindelig administration kun anvendes til travsportslige formål, derunder præmier m.v.

§ 6 Klubben tegner en kollektiv forsikring, der dækker ved død og invaliditet. (Se kalender nr. 1)

§ 7 Til dækning af eventuelle materielle skader under løb Charlottenlund – og Skovbo Travbane oprettes en forsikringskasse, hvortil alle startende amatører bidrager. Beløbets størrelse fastsættes af bestyrelsen og opkræves via månedsregning på licenshaverens konto i travdata. Med hensyn til rammerne for dækning af eventuelle forsikringsskader henvises der til forsikringsreglementet, der er opslået i klubhuset og vægten.

§ 8 Klubben afholder ordinær generalforsamling hvert år senest den 1. april med følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af formand
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af bestyrelsessuppleant
10. Valg af 2 revisorer
11. Valg af revisorsuppleant
12. Eventuelt

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af ¼ af de stemmeberettigede medlemmer. Indkaldelsen skal være skriftlig og angive hvilke emner, der ønskes behandlet.

§ 10 Enhver generalforsamling skal indvarsles skriftligt til hvert medlem og være dette i hænde senest 14 dage før afholdelsen.

§ 11 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Alle anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed – se dog § 17 og § 18

§ 12 Bestyrelsen består a 1 formand og 4 medlemmer. Formanden vælges særskilt for 1 år ad gangen. De øvrige vælges for 2 år ad gangen, således at der er 2 medlemmer på valg hvert år. For at kunne vælges til bestyrelsen skal man være medlem af foreningen. Bestyrelsen skal sammensættes på en sådan måde, at der altid er flertal af aktive medlemmer. Der er ønskeligt at formanden er medlem af Det Danske Travselskab, hvorfor amatørklubben afholder udgifterne i forbindelse med medlemskabet i formandsperioden.

§ 13 Bestyrelsen afholder møde så ofte, den finder det nødvendigt. Alle bestyrelsesbeslutninger afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

§ 14 Det er bl.a. bestyrelsens opgave at arbejde for, at der bliver udskrevet så mange amatørløb som muligt, ligesom den bør arbejde for at indgår langtidsaftaler med Det Danske Travselskab om løbenes afholdelse.

§ 15 Mellem klubbens medlemmer udsættes årligt 3 championats præmier, som tildeles de 3 medlemmer, som i årets løb har opnået de bedste placeringer. Til beregning af rangeringen er antallet af sejre afgørende, ved lige antal sejre er antallet af andenpladser afgørende osv. Ved lige antal placeringer er det den, der har opnået det i færrest antal starter.

§ 15.1 I forbindelse med udtagelse til DM tæller kun resultater som er opnået med Lunden licens.

§ 16 Mellem klubbens medlemmer udsættes årligt en Gentlemanpræmie, som tildeles det medlem, der ved årets udgang har færres antal bøder (i kr.), og som er placeret mellem de 10 medlemmer, som har opnået de bedste placeringer. For at komme i betragtning til gentlemanpræmien skal man have startet mindst 15 gange samt ikke have været tildelt bøder/udelukkelse i kategori D eller E.

§ 17 Ændringer i klubbens love kan kun ske på en generalforsamling. Det kræves, at mindst 2/3 af forsamlingen stemmer for.

§ 18 Til klubbens ophævelse kræves at mindst ¾ af samtlige medlemmer på en generalforsamling stemmer for dette. I tilfælde af klubbens ophævelse skal klubbens evt. midler tilfalde en institution eller lignende med tilknytning til travet i Charlottenlund.

Senest ændret (§ 12) på generalforsamlingen den 12. marts 2016